Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vilka regler gäller vid uppsägning och tillsättning av vd och chefredaktör?

Fråga: Tankesmedjans styrelse önskar nu en delvis annan politisk inriktning på verksamheteten och har
därför börjat fundera på ny vd för Tankesmedjan och även ny chefredaktör för nyhetsmagasinet
Politikbladet. Styrelsen vill att chefredaktören ska ha en mer utpräglad politisk roll. Hen ska inte
längre vara chef över de journalister som arbetar på Politikbladet. Tanken är att vd istället ska vara
journalisternas närmaste chef.
Du arbetar som specialist på Chefsrekryterarna, ett bolag som specialiserat sig på rekrytering
av höga chefer. Styrelsen kontaktar dig för en inledande diskussion om ny vd och
chefredaktör. Styrelsen har i dagsläget följande frågor.

A) Vilka regler gäller i samband med uppsägningen av vd?

B) Vilka arbetsrättsliga moment ska ingå i processen med tillsättandet av ny vd respektive
chefredaktör?

C) Vilka regler är tillämpliga på anställningsavtalet med ny vd respektive chefredaktör?

Svar från AI:

Hej!

A) Uppsägning av vd

Vid uppsägning av en vd gäller särskilda regler. Enligt aktiebolagslagen (ABL) kan styrelsen när som helst avsätta en vd. Detta innebär att vd:n inte har samma skydd mot uppsägning som andra anställda. Dock bör vd:ns anställningsavtal innehålla villkor om uppsägningstid och eventuell avgångsvederlag.

B) Arbetsrättsliga moment vid tillsättning av ny vd och chefredaktör

Vid tillsättning av ny vd och chefredaktör är det viktigt att följa diskrimineringslagen. Det innebär att alla kandidater ska behandlas lika och att urvalet inte får baseras på diskriminerande grunder som kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Det är också viktigt att följa reglerna om annonsering av lediga tjänster. Enligt lagen om offentlig anställning ska alla lediga tjänster annonseras offentligt, så att alla som är intresserade och kvalificerade har möjlighet att söka.

C) Anställningsavtalet med ny vd och chefredaktör

Anställningsavtalet med den nya vd:n och chefredaktören ska uppfylla kraven i anställningsskyddslagen (LAS) och aktiebolagslagen. Avtalet ska bland annat innehålla uppgifter om anställningens början, anställningens varaktighet, lön och andra förmåner, arbetsuppgifter och uppsägningstid.

För vd:n bör avtalet också innehålla bestämmelser om vad som händer om vd:n avsätts av styrelsen. Det kan till exempel handla om avgångsvederlag.

För chefredaktören bör avtalet klargöra rollen och ansvarsområdet, särskilt om hen ska ha en mer utpräglad politisk roll och inte längre vara chef över journalisterna. Det kan också vara bra att inkludera bestämmelser om pressetiska regler och yttrandefrihet.

Hoppas detta ger en bra överblick över de juridiska aspekterna vid uppsägning och tillsättning av vd och chefredaktör.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även