Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan fackföreningen agera vid disciplinpåföljd och hur hanteras lönekrav?

Fråga: Holger arbetar inom hemtjänsten i Kommunen. I aktuellt kollektivavtal finns en bestämmelse om
Disciplinpåföljd se AB 20 i lydelse 2022-01-01 (skr.se)
Kommunen har underrättat Holgers fackliga organisation om att den avser att meddela en
disciplinpåföljd på grund av hans ”synnerligen olämpliga agerandet mot brukare”. Vid den
överläggning som hålls i frågan vidhåller kommunen sin ståndpunkt. Kan den fackliga
organisationen göra något?
Holger anser sig inte heller ha fått korrekt lön enligt gällande kollektivavtal, bland annat fattas Ob-
ersättning. Holgers fackliga organisation har skickat ett kravbrev till kommunen. Hur agerar du som
företrädare för kommunen om du anser att Holgers krav inte är korrekt? Ange vilka rättsregler som
kan aktualiseras och varför.

Svar från AI:

Hej!

Disciplinpåföljd och fackföreningens roll

Om en arbetsgivare avser att meddela en disciplinpåföljd, som i Holgers fall, har den fackliga organisationen rätt att överlägga med arbetsgivaren om detta enligt MBL (Medbestämmandelagen). Om arbetsgivaren vidhåller sin ståndpunkt efter överläggningen, kan fackföreningen välja att ta ärendet vidare till Arbetsdomstolen om de anser att disciplinpåföljden är felaktig eller orättvis. Detta kan ske genom att fackföreningen lämnar in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Hantering av lönekrav

Om Holger anser att han inte fått korrekt lön enligt gällande kollektivavtal, och hans fackliga organisation har skickat ett kravbrev till kommunen, bör kommunen först och främst granska kravet noggrant. Om kommunen anser att kravet inte är korrekt, bör de motivera detta och kommunicera det till fackföreningen.

Om parterna inte kan komma överens kan ärendet tas vidare till Arbetsdomstolen. Det är viktigt att notera att det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att lönen har betalats ut korrekt enligt kollektivavtalet.

Rättsregler som kan aktualiseras

I båda dessa fall kan Medbestämmandelagen (MBL) aktualiseras. MBL ger fackföreningar rätt att förhandla med arbetsgivare om arbetsvillkor och andra frågor som rör anställningsförhållandet.

Vid lönekrav kan även kollektivavtalet och lagen om anställningsskydd (LAS) aktualiseras. Kollektivavtalet reglerar löne- och anställningsvillkor, medan LAS kan aktualiseras om det finns en tvist om uppsägning eller avskedande på grund av lönekravet.

Det är viktigt att hantera dessa situationer korrekt för att undvika rättsliga konsekvenser och upprätthålla goda relationer med fackföreningen och de anställda.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även