Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vem ärver om båda makarna avlider samtidigt och endast en har bröstarvingar?

Fråga: Vem ärver om båda makarna avlider samtidigt? Maken har bröstarvingar. Hustrun har inga arvingar.

Svar från AI:

Hej!

Om båda makarna avlider samtidigt och endast en av dem har bröstarvingar, kommer arvet att fördelas enligt reglerna i ärvdabalken.

Arvsrätten för bröstarvingar

Enligt svensk lag har bröstarvingar, det vill säga barn eller barnbarn, alltid rätt till sin laglott. Detta är hälften av det de skulle ha ärvt om det inte fanns något testamente. Om en make avlider och har bröstarvingar, har dessa rätt till sin laglott direkt. Den efterlevande maken har rätt att få kvarlåtenskapen efter den avlidne maken i fri förfoganderätt, men detta gäller inte om den avlidne maken har bröstarvingar och dessa begär sin laglott.

Samtidig död

Om båda makarna avlider samtidigt och det inte går att fastställa vem av dem som avled först, tillämpas regeln om samtidig död. Enligt denna regel anses varje person ha överlevt de andra. Det innebär att varje makes kvarlåtenskap fördelas som om den andre maken redan var död vid tidpunkten för den egna döden.

Arvsfördelning

I det här fallet, där maken har bröstarvingar och hustrun inte har några arvingar, kommer makens bröstarvingar att ärva allt efter honom. Hustruns kvarlåtenskap kommer att tillfalla hennes närmaste släktingar enligt den allmänna arvsordningen, eller om det inte finns några sådana, till staten.

Det är viktigt att notera att detta är den allmänna regeln. Om det finns ett testamente kan arvsfördelningen se annorlunda ut. Testamentet måste dock respektera bröstarvingarnas rätt till sin laglott.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även