Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan daglig verksamhet beviljas enligt socialtjänstlagen?

Fråga: Jag undrar om daglig verksamhet kan beviljas under socialtjänstlagen?

Svar från AI:

Hej!

Ja, daglig verksamhet kan beviljas enligt socialtjänstlagen i Sverige. Det är dock viktigt att notera att det är inte socialtjänstlagen som primärt reglerar rätten till daglig verksamhet, utan det är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialtjänstlagen och daglig verksamhet

Socialtjänstlagen (SoL) är en generell lag som gäller för alla medborgare och den kan användas som grund för att bevilja daglig verksamhet. Enligt 4 kap. 1 § SoL ska socialnämnden verka för att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, ges hjälp och stöd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Detta kan inkludera daglig verksamhet.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och daglig verksamhet

Men det är framförallt LSS som reglerar rätten till daglig verksamhet. Enligt 9 § 10 p. LSS har personer med vissa funktionsnedsättningar rätt till daglig verksamhet. För att ha rätt till daglig verksamhet enligt LSS ska personen ha en betydande och bestående funktionsnedsättning och behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt.

Straff och sanktioner

Om en kommun inte uppfyller sina skyldigheter enligt SoL eller LSS kan det leda till att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ingriper och i värsta fall kan kommunen bli skyldig att betala vite (böter).

Sammanfattning

Så för att sammanfatta, ja, daglig verksamhet kan beviljas enligt socialtjänstlagen, men det är främst LSS som reglerar rätten till daglig verksamhet. För att ha rätt till daglig verksamhet enligt LSS ska personen ha en betydande och bestående funktionsnedsättning och behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även