Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Vad ska styrelsen göra om aktiekapitalet understiger det registrerade beloppet?

Fråga: Nessa och Zeyn driver Catty AB tillsammans. Bolaget säljer allt katt- och hundägare kan tänkas behöva.

Bedöm följande situationer:

I juni upptäcker Nessa att de endast har 20 000 kvar av det registrerade aktiekapitalet. Kollar man hos Bolagsverket så ska bolaget ha 50 000 i registrerat aktiekapital.
Vad har styrelsen för skyldigheter i detta fall om vi utgår ifrån att verksamheten ska fortsätta drivas? Ta upp vilka åtgärder som behöver vidtas för att kunna fortsätta driva verksamheten samt inom vilken tidsram som åtgärderna behöver vidtas

Svar från AI:

Hej!

Om Nessa upptäcker att det endast finns 20 000 kvar av det registrerade aktiekapitalet, trots att bolaget enligt Bolagsverket ska ha 50 000, så har styrelsen en skyldighet att agera. Detta enligt aktiebolagslagen (ABL) 25 kap. 13 §.

Styrelsens skyldigheter

Styrelsen har en skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning så snart det finns anledning att anta att bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet. Kontrollbalansräkningen ska visa om bolagets egna kapital understiger det registrerade aktiekapitalet. Om det gör det, ska styrelsen genast kalla till en bolagsstämma.

Åtgärder för att fortsätta driva verksamheten

Om bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen föreslå åtgärder för att återställa kapitalet. Det kan till exempel handla om att tillföra nytt kapital till bolaget, sälja tillgångar eller minska kostnader.

Tidsram för åtgärder

Enligt ABL 25 kap. 14 § ska styrelsen utan oskäligt dröjsmål, och senast inom två månader från det att kontrollbalansräkningen upprättades, kalla till en bolagsstämma. Om styrelsen inte kallar till bolagsstämma, kan varje aktieägare eller revisor begära att Bolagsverket utser en särskild granskare för att undersöka bolagets förhållanden.

Straff vid underlåtenhet

Om styrelsen inte uppfyller dessa skyldigheter kan det leda till straffansvar. Enligt ABL 25 kap. 18 § kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att upprätta kontrollbalansräkning eller kalla till bolagsstämma dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Sammanfattningsvis, om Nessa och Zeyn upptäcker att bolagets eget kapital understiger det registrerade aktiekapitalet, ska de upprätta en kontrollbalansräkning, kalla till bolagsstämma och föreslå åtgärder för att återställa kapitalet. Om de inte gör det, kan de riskera straffansvar.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även