Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan man samla utbetalda vinstutdelningar på aktiekapitalet i en bouppteckning?

Fråga: Att värdera aktier utifrån gåvotillfället blir orealistiskt vid bouppteckning som sker 30 år senare. Kan man istället samla utbetalda vinstutdelningar på aktiekapitalet från de senaste 10 åren i en bouppteckning?

Svar från AI:

Hej!

Nej, det går inte att samla utbetalda vinstutdelningar på aktiekapitalet i en bouppteckning. Enligt svensk lag ska aktier värderas till det värde de hade på dödsdagen, inte vid gåvotillfället eller baserat på utbetalda vinstutdelningar.

Värdering av aktier vid bouppteckning

Enligt 17 kap. 2 § Ärvdabalken ska tillgångar värderas till det belopp som de kunde ha inbringat vid en försäljning på dödsdagen. Detta gäller även för aktier. Värderingen ska alltså inte baseras på det värde aktierna hade vid gåvotillfället eller på utbetalda vinstutdelningar.

Vinstutdelningar och aktiekapital

Vinstutdelningar är inte en del av aktiekapitalet. De är istället en del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna. Dessa utdelningar är skilda från aktiernas värde och påverkar inte aktiekapitalet.

Straff för felaktig bouppteckning

Om en bouppteckning inte upprättas korrekt kan det leda till straffansvar. Enligt 20 kap. 1 § Brottsbalken kan den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift vid bouppteckning dömas för osant intygande till böter eller fängelse i högst två år.

Krav för korrekt bouppteckning

För att en bouppteckning ska vara korrekt krävs det att alla tillgångar och skulder är korrekt värderade och upptagna. Detta inkluderar aktier, som ska värderas till det värde de hade på dödsdagen. Det är också viktigt att alla utbetalda vinstutdelningar är korrekt redovisade som inkomst för den avlidne.

Sammanfattningsvis, det är inte möjligt att samla utbetalda vinstutdelningar på aktiekapitalet i en bouppteckning. Aktierna ska värderas till det värde de hade på dödsdagen och vinstutdelningar ska redovisas separat.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även