Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan Hamnfacket vidta de åtgärder som beskrivs i mejlet och är HamnAB skyldigt att förhandla enligt 11 § medbestämmandelagen med Hamnfacket?

Fråga: ”Härmed underrättas HamnAB om att Hanna H och Javier H är förtroendevalda för Hamnfacket
enligt 1 § tredje stycket förtroendemannalagen. Arbetsmiljön har under vintern 2023/2024 varit
undermålig för våra medlemmar med stress och hög arbetsbelastning. Vi kräver omedelbart
skyddstopp enligt 6 kap. 7 § första stycket arbetsmiljölagen.
Vi vill inte träffa kollektivavtal men vi kräver att våra medlemmar har rätt till skifttillägg med två
procent utöver den nivå som finns i hamn- och stuveriavtalen. Detta som kompensation för den
dåliga arbetsmiljön. Om HamnAB inte tillmötesgår våra krav kommer vi den 9 april 2024 vidta
stridsåtgärder genom total arbetsnedläggelse av allt arbete i hamnen!
Arbetsnedläggelsen gäller för alla våra medlemmar. Vi kräver även skadestånd för brott mot 11 §
MBL eftersom bolaget inte kallat Hamnfacket till förhandling angående tillsättande av ny VD.”
Du arbetar alltså som HR-chef vid HamnAB. Varken du eller någon företrädare för HamnAB
har tidigare hört talas om Hamnfacket. Det stämmer att HamnAB håller på att rekrytera ny
VD och att förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen med Transportarbetarförbundet
och Hamnarbetarförbundet är planerad till nästa vecka.
Innan du ringer arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar för råd, gör du först en
bedömning av situationen och det Hamnfacket har skrivit i mejlet.
Frågor:
A) Kan Hamnfacket, enligt gällande rätt, vidta de åtgärder som beskrivs i mejlet?

B) Är HamnAB skyldigt att förhandla enligt 11 § medbestämmandelagen med Hamnfacket?

Har Hamnfacket rätt till skadestånd?

Svar från AI:

Hej!

A) Hamnfackets rätt att vidta åtgärder

För att Hamnfacket ska kunna vidta de åtgärder som beskrivs i mejlet, det vill säga att kräva skyddstopp och vidta stridsåtgärder, krävs det att de är en facklig organisation. Enligt 1 § tredje stycket förtroendemannalagen har de rätt att utse förtroendevalda om de är en facklig organisation.

För att kunna kräva skyddstopp enligt 6 kap. 7 § första stycket arbetsmiljölagen, måste det finnas en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa. Detta är en bedömning som måste göras i varje enskilt fall.

När det gäller stridsåtgärder, såsom arbetsnedläggelse, krävs det att det finns en pågående tvist mellan arbetsgivaren och facket. Dessutom måste facket ha rätt att vidta stridsåtgärder, vilket de har om de är en facklig organisation.

B) HamnAB:s skyldighet att förhandla med Hamnfacket

Enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL) har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med facket innan viktiga beslut fattas. Detta gäller dock endast om facket är en facklig organisation. Om HamnAB inte tidigare har hört talas om Hamnfacket, kan det ifrågasättas om de är en facklig organisation.

C) Hamnfackets rätt till skadestånd

För att Hamnfacket ska ha rätt till skadestånd för brott mot 11 § MBL, måste det först och främst vara så att HamnAB har brutit mot denna paragraf. Detta skulle i så fall innebära att HamnAB inte har förhandlat med Hamnfacket innan de fattade beslutet att tillsätta en ny VD.

För det andra måste Hamnfacket vara en facklig organisation för att ha rätt till skadestånd. Om de inte är det, har de inte rätt till skadestånd enligt MBL.

För det tredje måste det finnas ett orsakssamband mellan HamnAB:s brott mot MBL och den skada som Hamnfacket påstår sig ha lidit. Detta är också en bedömning som måste göras i varje enskilt fall.

För att sammanfatta, det är oklart om Hamnfacket har rätt att vidta de åtgärder de beskriver i mejlet, om HamnAB är skyldigt att förhandla med dem enligt 11 § MBL, och om Hamnfacket har rätt till skadestånd. Detta beror på om Hamnfacket är en facklig organisation, vilket inte framgår av mejlet.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även