Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan en boutredningsman för makas dödsbo besluta om tilläggsbouppteckning efter make vid upptäckt av nya tillgångar i makens dödsbo?

Fråga: Kan boutredningsman för makas dödsbo besluta om tilläggsbouppteckning efter make vid upptäckt av nya tillgångar i makens dödsbo

Svar från AI:

Hej!

Ja, en boutredningsman kan besluta om en tilläggsbouppteckning om nya tillgångar upptäcks i makens dödsbo.

Tilläggsbouppteckning

En tilläggsbouppteckning är en komplettering till den ursprungliga bouppteckningen. Den kan göras om det upptäcks att det finns tillgångar som inte togs med i den första bouppteckningen. Det kan till exempel vara pengar på ett bankkonto, värdepapper, fastigheter eller andra tillgångar som inte var kända vid tidpunkten för den första bouppteckningen.

Boutredningsmans roll

En boutredningsman har till uppgift att förvalta och avveckla ett dödsbo. Det innebär bland annat att göra en bouppteckning, betala skulder och fördela kvarlåtenskapen mellan dödsbodelägarna. Om boutredningsmannen upptäcker nya tillgångar i dödsboet har hen rätt och skyldighet att göra en tilläggsbouppteckning.

Rekvisit för tilläggsbouppteckning

För att en tilläggsbouppteckning ska kunna göras krävs det att det finns nya tillgångar som inte togs med i den ursprungliga bouppteckningen. Det är också viktigt att tilläggsbouppteckningen görs inom rätt tid. Enligt 20 kap. 4 § Ärvdabalken ska en tilläggsbouppteckning göras inom tre månader från det att den nya tillgången upptäcktes.

Straff för underlåtenhet att göra tilläggsbouppteckning

Om en boutredningsman underlåter att göra en tilläggsbouppteckning trots att det finns nya tillgångar i dödsboet kan det leda till straff. Enligt 20 kap. 7 § Ärvdabalken kan underlåtenhet att göra en tilläggsbouppteckning leda till böter eller fängelse i högst ett år.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även