Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Hur kan en israelisk skadeståndsdom verkställas i Sverige?

Fråga: Hur får man en israelisk skadeståndsdom verkställbar i Sverige?

Svar från AI:

Hej!

För att en israelisk skadeståndsdom ska kunna verkställas i Sverige krävs det att domen erkänns och blir verkställbar enligt svensk lag. Detta regleras i lagen (1981:774) om internationella rättsförhållanden rörande underhållsbidrag och andra fordringar.

Erkännande och verkställighet av utländska domar

Enligt 3 § i lagen om internationella rättsförhållanden rörande underhållsbidrag och andra fordringar, ska en utländsk dom erkännas och vara verkställbar i Sverige om den är verkställbar i det land där den meddelades. Detta gäller dock endast om det inte finns några hinder för erkännande och verkställighet enligt svensk lag.

Hinder för erkännande och verkställighet

Det finns flera hinder för erkännande och verkställighet av utländska domar i Sverige. Bland annat får domen inte strida mot ordre public, det vill säga grundläggande principer i svensk rätt. Dessutom får domen inte ha meddelats i en rättegång som strider mot grundläggande rättssäkerhetskrav.

Ansökan om verkställighet

För att få en utländsk dom verkställbar i Sverige krävs det att man ansöker om det hos Kronofogdemyndigheten. Ansökan ska innehålla en kopia av domen och bevis på att den är verkställbar i det land där den meddelades. Om domen är på ett annat språk än svenska, engelska, franska eller tyska krävs det också en översättning.

Straff och konsekvenser

Om en utländsk dom blir verkställbar i Sverige kan Kronofogdemyndigheten vidta åtgärder för att verkställa domen, till exempel genom att ta utmätning i gäldenärens egendom. Om gäldenären inte följer domen kan det leda till ytterligare rättsliga konsekvenser.

Rekvisit för verkställighet

För att en utländsk dom ska kunna bli verkställbar i Sverige krävs det att flera rekvisit är uppfyllda. Bland annat måste domen vara verkställbar i det land där den meddelades, den får inte strida mot ordre public och den får inte ha meddelats i en rättegång som strider mot grundläggande rättssäkerhetskrav. Dessutom krävs det att man ansöker om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten och kan visa upp nödvändiga dokument.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även