Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Har förfallotiden för en skuld betydelse vid en straffrättslig bedömning i en konkurs?

Fråga: Pär är konkursförvaltare i AB Zynergy. Vid genomgång av vad som hänt i bolaget upptäcker han att en större oprioriterad skuld har betalats en kort tid före konkursutbrottet. Den betalningen har påverkat möjligheten för vissa borgenärer med förmånsrätt att få betalt för sina fordringar. Har det någon betydelse för den straffrättsliga bedömningen om den skulden som betalades var förfallen till betalning eller inte?

Svar från AI:

Hej!

Ja, det kan ha betydelse om skulden som betalades var förfallen till betalning eller inte vid en straffrättslig bedömning i en konkurs.

Straffrättslig bedömning

I en konkurs kan det bli aktuellt med en straffrättslig bedömning om det finns misstanke om brott, till exempel gäldenärsbrott. Gäldenärsbrott kan innefatta att gäldenären, det vill säga den som är skyldig pengar, har försatt sig själv eller någon annan i skuld, eller har försatt sig själv i konkurs genom oaktsamhet eller uppsåt.

Skuldens förfallotid

Om skulden som betalades var förfallen till betalning eller inte kan ha betydelse för bedömningen av om det föreligger gäldenärsbrott. Om skulden var förfallen till betalning och betalades trots att gäldenären visste eller borde ha vetat att konkurs var oundviklig, kan det vara ett tecken på oaktsamhet eller uppsåt.

Skuldens prioritet

Det är också relevant att titta på skuldens prioritet. Om en oprioriterad skuld betalas före en prioriterad skuld, kan det vara ett tecken på att gäldenären har gynnat vissa borgenärer på andra borgenärers bekostnad. Detta kan också vara relevant vid bedömningen av om det föreligger gäldenärsbrott.

Straff för gäldenärsbrott

Straffet för gäldenärsbrott är böter eller fängelse i högst två år enligt 11 kap. 6 § brottsbalken. Om brottet är grovt, är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

För att ett gäldenärsbrott ska anses som grovt krävs det att gäldenären har orsakat en mycket betydande ekonomisk skada, att gäldenären har utnyttjat en särskilt förtroendeställning eller att brottet annars är att anse som grovt med hänsyn till omständigheterna.

Det är viktigt att notera att varje fall bedöms individuellt och att det alltid är en helhetsbedömning som görs.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även