Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Har en revisor begått brott genom att underlåta att rapportera oegentligheter i bokföringen?

Fråga: En revisor anställd vid en större revisionsbyrå har upptäckt flera oegentligheter i ett visst bolags bokföring. Inför bokslutet underlåter han att påtala dessa brister för styrelsen och han meddelar en ren revisionsberättelse där han föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Har revisorn begått något brott?

Svar från AI:

Hej!

Ja, en revisor som upptäcker oegentligheter i ett bolags bokföring och underlåter att rapportera dessa till styrelsen kan ha begått ett brott. Detta kan klassas som brottet ”tjänstefel” enligt 20 kap. 1 § brottsbalken, om revisorn har agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Revisorns skyldigheter

En revisor har enligt 9 kap. 31 § aktiebolagslagen en skyldighet att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Om revisorn upptäcker oegentligheter, ska han eller hon rapportera detta till styrelsen. Om revisorn inte gör det, kan det vara ett brott mot aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Om revisorn medvetet underlåter att rapportera oegentligheter och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen, kan det vara ett brott mot 14 kap. 31 § aktiebolagslagen. Denna paragraf stadgar att revisorn ska avge en revisionsberättelse där han eller hon tar ställning till om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Om revisorn medvetet ger en felaktig bild av bolagets ekonomi, kan det vara ett brott.

Potentiella straff

Om revisorn döms för tjänstefel kan straffet vara böter eller fängelse i upp till två år, enligt 20 kap. 1 § brottsbalken. Om brottet är grovt, kan straffet bli fängelse i upp till sex år.

För att revisorn ska kunna dömas för tjänstefel krävs det att revisorn har agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet. Det måste alltså vara fråga om ett medvetet eller vårdslöst handlande. Om revisorn exempelvis inte har upptäckt oegentligheterna på grund av bristande kompetens, kan det vara svårt att döma för tjänstefel.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även